Archieves


Volume 2 Issue 2, April – June 2017
Dr. Bhagyashri Jadhav, Dr. Pratima Suryawanshi, Dr. Manoj Patil, Dr. Sunil Bakare.
Dr. Yogesh D. Chitte, Dr. Shailaja P. Chondikar.
Dr. Karishma C. Mulani, Dr. Sunil C. Bakare.
Dr. Sushma Gaikwad, Dr. Manoj Patil, Dr. Sunil Bakare.
Dr. Deepak Patil.
Dr. S. L. Dasari, Dr. Preeti S. Dasari, Dr. Girija Marathe.
Dr. Aditi Joshi, Dr. Parth Mahajan, Dr. Vijay Patil.
Dr. Srinivas Turlapati.
Dr. Dhanashri B. Ambekar, Dr. T. Vishala, Dr. Kavita C.Mule, Dr. Umesh Agawane.
Dr. Swati Patil, Dr. P. V. N. R. Prasad.
Dr. Ramesh B. Patil, Dr. B. R. Kurkute.
Dr. B. R. Kurkute.