Archieves


Volume 1 Issue 4, Oct - Dec 2016
Dr. Sunil C. Bakare.
Dr. Gaurav J. Gangan, Dr. Faiyaz S. Satvilkar, Dr. Sunil. C. Bakare
Dr. Mangesh Pawar, Dr. Naina Vishwakarma.
Dr. Ashwini Bansode, Dr. Umesh Agawane, Dr. T. Vishala, Dr. Kavita C. Mule
Dr. Rachana S. Pandey, Dr. Kavita C. Mule, T. Vishala, Dr. Umesh Agawane
Dr. Pravin L. Salunkhe, Dr. Deepali S.Rajput, Dr. Manda S.Ghorpade.
Dr. Piyush V. Shendkar, Dr. Manda S.Ghorpade
Dr. Pooja M. Koli, Dr. Kalpana Ayare, Dr. Manda Ghorpade
Dr. Namrata Tambe, Dr. G. Ch. D. Nagalakshmi
Dr. Prasad N. Kulkarni.