Archieves


Volume 4 Issue 4, October – December 2019
Dr. Renuka Suryawanshi, Dr. Santosh Pawale, Dr. Lagad C. E.
Dr. Vedanti V. Kadam, Dr. Vinaya S. Wagh
Dr. Ramesh Ahire, Dr. Vidya S. Ahire, Dr. Ashish Hastak, Dr. Shubhangi Wankhedkar
Dr. Vidya S. Ahire, Dr. Amrapali Patil, Dr. Ocean Verma, Dr. Ramesh Ahire
Dr. Yogesh S. Borase
Dr. Mukta Redij, Dr. Ranjeet Z Patil
Dr. Abhay V. Bhuskade, Dr. Nitinkumar R. Dhanokar, Dr. Arun N. Rathi
Dr. Kalyani P. Aher, Dr. Gajanan A. Cheke
Dr. Arun N. Rathi, Dr. Vivek V. Dasare, Dr. Abhay V. Bhuskade
Dr. Priyanka Mane, Dr. Jayvant kharat