Archieves


Volume 4 Issue 3, July - September 2019
Dr. Sudhir K. Yesane
Dr. Avinash D. Jagtap, Dr. Bagul S. Shrikant
Dr. Satish B. Patil, Dr. Ashok S. Patil
Dr. Jayashree G. Mate, Dr. Ganesh D. Mate
Dr. Sudhir K. Yesane
Dr. Vijay K. Done, Dr. Amrapali V. Done, Dr. Satwashil S. Desai, Dr. Rupali Bharatadwaj
Dr. Sonali S. Reddy, Dr. T. Vishala
Dr. Ganesh B. Mitkal, Dr. T. Vishala
Dr. Pooja P. Jadhav, Dr. Ranjeet Z. Patil
Dr. Pooja P. Khawale, Dr. Sanjeevkumar Bagore
Dr. Yogesh A. Bhujbal, Dr. Smita Chodankar
Dr. Shital Bansode, Dr. T. Vishala
Dr. Sukhada S. Kadam, Dr. Asmita Sutar, Dr. Swapnil Pandhare
Dr. Priya P. Kolewad, Dr. Parshuram Pawar, Dr. Preeti Dasari