Archieves


Volume 4 Issue 2, April - June 2019
Dr. Ashok S. Patil, Dr. Sachin S. Khot
Dr. Pallavi Gune
Dr. Rohita S. Mali, Dr. V. R. Borakhade
Dr. Ashlekha Sharma, Dr. Chandana Virkar
Dr. Amruta N. Patil, Dr. Shivkant J. Patil, Dr. Laxmikant B. Patil
Dr. Sonal T. Ramteke, Dr. Komal S. Dharkar
Dr. Priyanka S. Kapre, Dr. Manda S. Ghorpade
Dr. Kuldeep K. Chile, Dr. Manjunath S. Gavimath, Dr. Santoshkumar Khajjanawar
Dr. Amala Jyothi