Archieves


Volume 4 Issue 1, January – March 2019
Dr. Ajay R. Chavan
Dr. Dipti A. Chavan
Dr. Anmol V. Belwalkar
Dr. Pravat Kumar Dash
Dr. Vasudha B. Walekar, Dr. Manda S, Ghorpade
Dr. Shreyas S. Joshi
Dr. Chanchal Devidas Jadhav, Dr. Urmila Shirke, Dr. Medha Kulkarni
Dr. Likhita D. N.
Dr. Manjiri M. Kulkarni
Miss. Meghna V. Nayak, Dr. Geeta Patki
Dr. Poonam N. Dhawade
Dr. Priyanka A. Chande, Dr. Nitin S. Chandurkar
Dr. Rajkumar Issrani, Dr. Roopa Bhat
Dr. Savita Mordi, Dr. Manjunath Akki, Dr. J. C. Huddar
Dr. Snehal L. Deshmukh, Dr. Medha S. Kulkarni, Dr. Urmila J. Shirke
Dr. Vikram T. Ganpatil
Dr. Vivek A. Kolte, Dr. Medha S. Kulkarni, Dr. Urmila J. Shirke
Dr. Manjula Turamari
Dr. Aditi S. Patil, Dr. Laxmi M. Narahare
Dr. Sheetal S. Mandawkar, Dr. Eknath G. Kulkarni, Dr. Rajan B. Kulkarni, Dr. Sanjivani N. Rathod
Dr. Amit Y. Yadav, Dr. Urmila Shirke, Dr. Medha Kulkarni
Dr. Asha Rani V, Dr. Nagesh H. D.
Dr. Shraddha R. Tagare, Dr. Joshi Mrudula V.
Dr. Roopa kalashetti, Dr. Veerendra Hatti, Dr. Adivesh Arakeri, Dr. Manjula Heggai
Dr. Ketaki R. Kulkarni, Dr. Savita A. Kulkarni
Dr. Praveen J. Buram