Archieves


Volume 3 Issue 4, October – December 2018
Dr. Ashvini Y. Deshmukh, Dr. Meenakshi Amrutkar, Dr. Trupti Patil
Dr. Sanjivani Rathod, Dr. Rajan B. Kulkarni, Dr. Eknath G. Kulkarni
Dr. Jagadish Pillai, Dr. Rajan B. Kulkarni
Dr. Arjun P. Sawant, Dr. Charusheela Giri
Dr. Varsha S. Deshmukh
Dr. Shailesh R. Rajgolkar
Dr. Araju S. Naikawadi, Dr. Chandrashekhar N. Mule
Dr. Prathamesh P. Shetye
Dr. Reshma Yaranal
Dr. Rohita S. Mali, Dr. V. R. Borakhade, Dr. S. P. Wagh
Dr. Pradip E. Hatkar, Dr. Rajan B. Kulkarni, Dr. Eknath G. Kulkarni, Dr. Sanjivani N. Rathod
Dr. Manjula V. Heggai, Dr. Sarojini Byadgi, Dr. Chetan Kalasannavar, Dr. Roopa Kalashetti
Dr. Nayanesh D. Kambale
Dr. Vidyanand K. Thorwat
Dr. Aman Raikar, Dr. Mahesh Patil
Dr. Sakshi Arora
Dr. Raja Kamalakar Borra, Dr. Prasanna Bollipogu