Archieves


Volume 3 Issue 3, July - September 2018
Dr. Pravin A. Patil, Dr. Ravi S. Ghugarkar, Dr. Balasaheb R. Pagire
Dr. Priyanka S. Patil, Dr. Gayatri S. Sawant
Dr. Hitesh K. Naik, Dr. Kalpana B. Ayare, Dr. M. S. Ghorpade
Dr. Sapana R. Baviskar, Dr. Deepali S. Rajput, Dr. M. S. Ghorpade
Dr. D. S. Wadodkar, Dr. Priti Pusam, Dr. Kshitija Desai, Dr. Vishranti Jumnake
Dr. Sunil G. Ilag, Dr. Kamalakar V. Gajare, Dr. Rashmi A. Kale
Dr. Snehal S. Kolekar, Dr. C. S. Suryawanshi
Dr. Ashwini R. Patil, Dr. Mushraf R. Sayyad
Dr. Prasanna Bollipogu, Dr. Rajakamalakar Borra
Dr. Bhushan Kale , Dr. Smita Pujari
Dr. Vishnupriya Kalekar