Archieves


Volume 2 Issue 3, July – September 2017
Dr. Laxmikant B. Patil, Dr. Sachin S. Khot
Dr. Ranjeet Z. patil, Dr. Vivek Gokhale
Dr. Niteen M. Khamkar, Dr. Indira S. Ujagare
Dr. Saumya G. K., Dr. Shreevathsa
Dr. Rahul Aradhye, Dr. P.K. Dash
Dr. Kshitija Kulkarni, Indira S. Ujagare
Dr. Shamsundar D. Bhakare
Dr. Kshitija S. Shinde
Dr. Sarika Sawant, Dr. Umesh Agawane, Dr. T. Vishala, Dr. Kavita C. Mule